Jeotermal
Dünya - Türkiye Uygulamaları

Dünyamızın ve ülkemizin, birincil enerji kaynak rezervlerinin kısıtlı olması, yakıt fiyat artışları, nüfus artışı, endüstrileşme, 21. yüzyılın sosyo-ekonomik yapılanması ve mevcut fosil yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı yakın bir gelecekte bir enerji darboğazı ile karışılacak olması yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Ülkemiz, belli ölçüde enerji üretiminin yanı sıra, özelikle bölgesel ısıtma için kullanılabilecek yenilenebilir bir enerji kaynağı olan Jeotermal enerji potansiyele bakımından dünyadaki en zengin ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, jeotermal kaynakların en ekonomik biçimde yararlanabilmek ve bölgesel anlamda kullanımını daha yaygın hale getirebilmek için yapılan ve yapılacak çalışmaların önemini artırmaktadır. Günümüzde, enerji tüketimi gelişmişliğin ölçütlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan ülkemizdeki yaşam biçimi her geçen gün artan enerji tüketimi yönünde gelişme göstermektedir.

Tüm dünyada hızlı bir artış gösteren enerji gereksiniminin büyük bir kısmı, bir süre daha fosil yakıtlar ve hidrolik enerji ile karşılanabilecektir. Enerji maliyetlerindeki artışların yanında, dünya petrol rezervlerini 2050 yılında, doğal gaz rezervlerinin 2070 yılında ve kömür rezervlerinin 2150 yılında tükeneceği bilim adamları tarafından tahmin edilmektedir. Bilim adamlarının bu tahminleri ile hem enerjinin yoğun tüketicisi olan sanayide hem de diğer hizmet alanlarında enerji arzına ve tüketimine ait kısa, orta ve uzun dönemli planlamaların yapılması zorunlu görülmektedir. Ülkemiz, enerji ihtiyacının büyük kısmını petrol ve doğalgaz olarak ithal olarak sağlamakta bu durum ise dışa bağımlılığı söz konusu etmektedir. Dünyadaki politik gelişmelere bağlı olarak enerji fiyatlarının sürekli artması, fosil yakıtların belli bir süre sonra bitecek ve üretiminin oldukça pahalı olması, alternatif enerji kaynaklarının tespit edilerek bu kaynaklardan yüksek verimle faydalanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Kuşadası Jeotermal

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia